Användarvillkor

Allmänt

SCA Skog AB, 556048-2852, (”SCA Skog”) tillhandahåller tjänsten ”Skogsvinge” (”Tjänsten”) till ägare av skogsfastighet (”Skogsägare”). Skogsägare, och annan person som för en eller flera Skogsägares räkning enligt fullmakt (”Fullmaktshavare”), använder Tjänsten, benämns ”Användare”.

För användning av Tjänsten gäller dessa villkor (”Användarvillkor Skogsvinge”) och SCAs allmänna användarvillkor för sca.com (”SCAs Allmänna Användarvillkor”), gemensamt ”Villkoren”, i vid varje tid senaste uppdaterade version. Genom att använda Tjänsten accepterar Användaren Villkoren i vid var tid gällande version. Skogsägare som tillåter en eller flera personer använda Tjänsten för Skogsägarens räkning godkänner också Villkoren, i vid var tid gällande version, för egen del.   

Om Användarvillkor Skogsvinge avviker från SCAs Allmänna Användarvillkor har Användarvillkor Skogsvinge företräde såvitt gäller Tjänsten.

Inloggning

Användare loggar in i Tjänsten med e-legitimation (f.n. BankID).

Fullmaktshavare

Fullmaktshavare som loggar in i och använder Tjänsten garanterar att Fullmaktshavaren har rätt att logga in i och använda Tjänsten samt att utföra de åtgärder som utförs i Tjänsten.

Tjänstens innehåll

Tjänstens närmare innehåll framgår av aktuell informationssida som nås via SCA.com eller Skogsvinge.se.

SCA Skog utvecklar löpande Tjänsten. Tjänstens funktioner och innehåll kan komma att ändras från tid till annan. Användaren erbjuds möjlighet att använda den vid varje tid aktuella versionen av Tjänsten.

SCA Skog strävar efter att Tjänsten ska vara tillgänglig för användning alla dagar under året. Om Tjänsten inte är tillgänglig och det inte beror på ett planerat avbrott, är det SCA Skogs avsikt att snarast åtgärda problemet. SCA Skog har inget annat ansvar för Tjänstens innehåll eller tillgänglighet.

Användning av Tjänsten

Användare har rätt att använda Tjänsten för dess avsedda ändamål. Vid användning av Tjänsten ska Användaren följa Villkoren och övriga rimliga instruktioner som SCA Skog lämnar.

Användarens rätt att använda Tjänsten är direkt kopplad till Användarens egenskap av Skogsägare, eller fullmaktshavare för Skogsägare såvitt gäller Tjänsten. Om Användare upphör att vara Skogsägare, eller fullmaktshavare för Skogsägare, kommer Användarens tillgång till Tjänsten att bli begränsad. 

Användaren har redigeringsrätt i vissa funktioner i Tjänsten. Användaren ansvarar för den redigering som Användaren gör.  I övrigt är det SCA Skog som har administrations- och redigeringsrätt för och i Tjänsten.

Inloggning i Tjänsten och användning av vissa funktioner i Tjänsten sker med användning av e-legitimation (BankID). E-legitimation är att betrakta som en värdehandling och ska därför förvaras och hanteras på ett betryggande sätt. 

Användaren åtar sig att göra det Användaren kan för att skydda sina inloggningsuppgifter och e-legitimation från användning av annan än Användaren själv. Användaren åter sig att följa de villkor gällande säkerhet som gäller för den e-legitimation som används i Tjänsten. 

Om tillhandahållandet av Tjänsten medför risk för skada för SCA Skog, Användare, Skogsägare eller någon annan får SCA Skog stänga av eller begränsa åtkomsten till Tjänsten. Om en Användares användande av Tjänsten är i strid med villkoren för Tjänstens användning eller medför risk för skada för SCA Skog, Användare, Skogsägare eller någon annan får SCA Skog stänga av Användaren från Tjänsten.

Uppgifter i Tjänsten

Uppgifterna som finns tillgängliga i Tjänsten, såsom uppgifter om fastigheten, Skogsägaren och Användaren m.m. (”Uppgifterna”), har olika ursprungskällor. Uppgifterna kan vara hämtade från offentliga register, insamlade från Skogsägaren/Användaren eller genererade av SCA Skog som ett resultat av analysarbete. SCA Skog strävar efter att Uppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade med senaste ändringar. SCA Skog har dock inget ansvar utöver vad som följer av lag för att Uppgifterna är korrekta och uppdaterade. Om Användaren noterar en felaktig uppgift i Tjänsten ska Användaren meddela SCA Skog detta omgående.   

Uppgifterna i Tjänsten exporteras som utgångspunkt inte från Tjänsten. Användaren äger inte rätt att överföra innehållet i Tjänsten till Användaren eller annan parts tjänst. SCA Skog kan i rimlig omfattning bistå Användaren med utdrag från Tjänsten i pappersformat. 

Immateriella rättigheter

SCA Skog innehar samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Tjänsten.

Användaren förvärvar inte genom användning av Tjänsten någon annan rätt till Tjänsten än den rätt att använda Tjänsten som regleras i dessa Användarvillor Skogsvinge.

Ingående av avtal

Tjänsten innehåller en funktion som möjliggör för parterna att träffa avtal om försäljning och leverans av virke m.m. i Tjänsten.

Avtal träffas genom att Användaren genom underskrift med e-legitimation accepterar det av parterna förhandlade och av SCA Skog producerade slutliga avtalet som görs tillgängligt i Tjänsten. Det slutliga avtalet är i Tjänsten benämnt ”Kontrakt” jämte aktuellt avtalsnummer. Avtalet är bindande för parterna när Användaren har undertecknat med e-legitimation. Om ett avtal kräver flera ägares undertecknande för att vara giltigt är avtalet bindande när samtliga ägare undertecknat avtalet, oavsett om det sker i Tjänsten eller på annat sätt. 

När ett bindande avtal har träffats skickas ett meddelande om detta till Användarens i Tjänsten registrerade e-postadress.

Användare som undertecknar avtal i Tjänsten garanterar att Användaren har rätt att ingå det aktuella avtalet.

Personuppgifter

SCA behandlar personuppgifter i enlighet med gällande regler om personuppgiftsbehandling. SCAs personuppgiftspolicy utgör en del av SCAs Allmänna Användarvillkor och gäller således även vid användning av Tjänsten.

Läs mer på: Integritetsskydd – GDPR - SCA

Erforderliga tillstånd och dispenser

Användaren ansvarar för att ansöka om enligt lag erforderliga tillstånd och dispenser, och till SCA Skog tillhandahålla bekräftelse på att sådan ansökan gjorts och tillstånds erhållits, inbegripande men inte begränsat till, tillstånd till avverkning av skog, lagring av timmer, dispens från artskydd samt strandskyddsdispens.

Ansvar

SCA Skog påtar sig inget ansvar för eventuella konsekvenser av Användarens användande av Tjänsten. Användaren är ansvarig för sin redovisning och beskattning avseende kontrakt och transaktioner redovisade i Tjänsten.

Gällande lag och tvistelösning

Villkoren lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol. Parterna är överens om att 10-12 §§ i lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster inte ska tillämpas på Tjänsten och det av parterna förhandlade och av SCA Skog producerade slutliga avtalet som görs tillgängligt i Tjänsten.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta SCA Skog gällande Tjänsten genom att skicka e-post på info.skog@sca.com eller ringa oss på 060-19 30 00.

SCA Skogs VAT-nummer är SE556048285201.

Logo

Skogsvinge™ är en tjänst från SCA Skog AB © Copyright 2023